BIG THANKS

Directed  ILYA NAISHULLER
Production  DADDY.S FILMS 
Agency  VOSKHOD AGENCY
Starring  YURY KOLOKOLNIKOV

Shot on film  KODAK 16MM
See also